El vídeo docents és un recurs amb moltes possibilitats en els processos d’ensenyament, que permeten a l’estudiant i als docents accedir al contingut de l’aula de forma fàcil i ubiqua.

Quan pot ser útil crear un vídeo?

  • Fer tutorials i explicar noves eines.
  • Aclarir conceptes.
  • Donar informació de retorn (feedback).
  • Elaborar presentacions d’assignatures, etc.
  • Motivar a l’estudiant amb continguts atractius i àgils.

Aspectes a tenir en compte:

  • Tenir clar el motiu pel qual es vol fer un vídeo.
  • Definir l’objectiu del vídeo.
  • Definir el públic del vídeo. El destinatari determina el missatge i també la forma de transmetre’l.
  • Preparar el guió.
  • Evitar enregistrar vídeos lllargs (aconsellable entre 3-5 minuts).