Drets d’autor

Tota obra àudiovisual està protegida per uns drets d’autor.

Per tant, no podem fer servir imatges, vídeos ni música o recursos d’àudio si no en tenim cedits els drets.

Podrem fer servir recursos de domini públic, o recursos lliures de drets, sempre respectant el tipus de llicència.

Actualment els tipus de llicencies més utilitzades son del tipus Creative Commons. Per tant ens serà més fàcil trobar recursos i eines.

Citar correctament imatges amb llicència Creative Commons

Sovint ens trobem que volem utilitzar una imatge per a fer un dels nostres vídeos i aquesta està sota alguna llicència Creative Commons.

Que un arxiu tingui una llicència d’aquest tipus no significa que no haguem de citat l’autor, sinó tot el contrari.

Per exemple, suposem que tenim una imatge que trobem a Flickr (sota llicència Creative Commons).

En aquest cas citarem:

  • El títol de la imatge (Foto Prewedding – the memories we both)
  • La font (Flickr)
  • L’autor (Fajri Photography)
  • Sota quina llicència es troba la imatge. (CC BY SA)

Podrem fer variacions, per exemple posant primer el títol, l’autor i després dient la font però en essència la informació sempre serà aquesta.

Foto Prewedding – the memories we both. Imatge a Flickr de Fajri Photography Llicència Creative Commons CC BY-SA 2.0

Tipus de llicència Creative Commons

AttributionReconeixement (Attribution): En qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència caldrà reconèixer l’autoria.

Non commercialNo Comercial (Non commercial): L’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials.

no derivateSense Obres Derivades (No Derivate Works): L’autorització per a explotar l’obra no inclou la transformació per a crear una obra derivada.

share alikeCompartir Igual (Share alike): L’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència en ser divulgades.

Amb aquestes quatre condicions combinades es poden generar les sis llicències que podeu triar:

Reconeixement (by): Es permet qualsevol explotació de l’obra, incloent-hi una finalitat comercial, i la creació d’obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.
Reconeixement – NoComercial (by-nc): Es permet la generació d’obres derivades sempre que no se’n faci un ús comercial. Tampoc no es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials.
Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa):

No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.

Reconeixement – NoComercial – SenseObraDerivada (by-nc-nd):

No es permet un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades.

Reconeixement – CompartirIgual (by-sa):

Es permet l’ús comercial de l’obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.

Reconeixement – SenseObraDerivada (by-nd):

Es permet l’ús comercial de l’obra però no la generació d’obres derivades.

Font: http://es.creativecommons.org/licencia/

Llicència de Domini públic

Aquest tipus de llicencia voldrà dir que podrem fer servir l’arxiu sense limitacions, fins i tot per a fins comercials. L’obra forma part del domini públic i pertany a tothom.

Recomanacions sobre llicències

Recomanades

No recomanades

CC PD (Domini Públic)

CC By NC (Reconeixement no comercial)

CC By (Reconeixement)

CC BY NC SA (Reconeixement no comercial compàrtir igual)

CC By SA (Reconeixement Compartir igual)

CC By ND (Reconeixement sense obra derivada)

Les llicències que no permeten fins comercials es poden fer servir per a vídeos propis, domèstics, però mai no es podrà fer una difusió de cap tipus del vídeo que ha emprat aquesta obra.

En el cas de la llicència CC By ND, no tindrem problemes per fer-la servir per a fins comercials; però en el moment de fer un vídeo estem fent una obra derivada, així que el millor serà no fer-la servir.

En el cas que trobem un recurs on no s’especifica quin tipus de llicència té, es pressuposa que té tots els drets reservats, per tant no la podrem fer servir a les nostres creacions.