Millores pel semestre 20201

Millores

1. Aula

Còpia a l’aula

S’apliquen millores d’usabilitat en la còpia al escollir l’assignatura origen i destí amb l’objectiu de tenir un major control sobre els valors escollits.
comunicat01b

Nous camps de descripció de l’activitat

S’afegeixen els següents camps de descripció de l’activitat (Edició de l’aula):

  • Mode: individual / grupal
  • Lliurament: RAC/ Altres mitjans

Per ara, aquests camps només seran visibles pels docents amb permís d’edició de l’aula; els estudiants no percebran cap canvi.
L’objectiu és permetre l’explotació de la informació i la seva utilització per al seguiment de l’activitat de l’estudiant, per exemple en els indicadors de prevenció de l’abandonament. S’està estudiant també com compartir-la amb els diferents perfils de docents (PRA, PDC i tutors).

aula_parametres_activitats

2. Eines docents

Langblog i Presenta

S’apliquen millores d’usabilitat en les eines Langblog i Presenta i es publiquen nous manuals per a docents i estudiants, enllaçats des de les eines i des del Blog de les aules.
Les millores d’usabilitat queden reflectides en els elements següents:
Fils de conversa
S’evidencien els fils de conversa amb un disseny que visualitza clarament els anidaments.
comunicat03b
Publicació de comentaris
S’apliquen canvis en el funcionament, els literals i la ubicació dels elements relacionats amb la publicació.
comunicat04b
Comentaris recents
S’elimina el giny de comentaris recents en l’eina per evitar confusió a l’usuari.
S’afegeix la possibilitat de no mostrar entrades en la previsualització a l’aula. Aquesta serà la configuració per defecte al crear les eines Langblog, Presenta i VideoPAC.
comunicat05b

Taulers, fòrums i debats

Fórmules matemàtiques

S’integra el component Wiris a aquestes eines per tal de poder fer ús de fórmules matemàtiques.
comunicat06bCerca de missatges

Als espais de comunicació de les aules s’ha millorat la cerca de missatges donat que quan el nom de l’alumne contenia accents o altres caràcters especials no es resolia de forma adient.

RAC

Es millora el rendiment de l’eina i s’apliquen les millores següents:
Comentaris
S’incorpora l’opció d’escriure comentaris a les columnes de la nota final d’avaluació continua (columna C) i de pràctiques (columna P).
comunicat07b
Filtres
S’amplien les opcions de filtre per poder triar els estudiants a qui es vol fer una comunicació relacionada amb les notes. Es podrà triar els estudiants per pla d’estudis i per titulació d’accés.
comunicat08b
Lliuraments
S’augmenta la capacitat de pujada dels lliuraments fins a 2GB (el limit previ era de 400 MB).
Tutorial
S’elabora el tutorial del RAC dirigit a docents, estarà disponible en català, castellà i anglès.

 

PACPlagi

Es fa una adequació de l’eina per suportar el creixement d’usuaris i millorar el seu rendiment.
Es fa l’eina més usable aplicant les millores següents:

Avisos al RAC quan hi ha indicis de plagi
Es permet mostrar, en vermell, tots els lliurament que incloguin arxius amb un percentatge mínim de plagi configurat pel propi docent..
comunicat09bb
Enllaç al lliurament original de l’estudiant des de PACPlagi
S’afegeix un enllaç per descarregar l’arxiu lliurat per l’estudiant.
comunicat10b

Blackboard Collaborate Ultra

Es publiquen nous manuals per a docents.

3. Altres

Plana d’inici

S’apliquen millores per tal que s’actualitzin els indicadors de missatges totals i nous en les eines Tauler, Fòrum i Debat de forma periòdica un cop l’usuari accedeix a campus.

comunicat11b