La vídeo activitat a l’aula

 

Introducció

Actualment el procés de disseny de noves assignatures o la revisió d’existents plantegen definir les activitats de l’aula en model repte per tal de centrar la resolució d’una activitat o problema, ajudant a l’estudiant a entendre’l com també a resoldre’l. Per donar suport aquest propòsit i potenciar així l’ús de contingut digital es proposa exposar aquest repte en forma de vídeo.

És per això que es posa a disposició dels docents que han treballat aquest tipus de disseny d’assignatura un nou mòdul anomenat “vídeo activitat” per publicar els vídeo-reptes.

 

La vídeo activitat a l’aula

La vídeo activitat consisteix en un vídeo de presentació del repte a assolir en la realització de l’activitat en la qual s’ha inclòs.


imatge11

 

Sense haver de fer clic al reproductor es mostra un vídeo amb la següent informació que l’acompanya:

  • Nom del presentador/a del vídeo.
  • Càrrec del presentador/a del vídeo.

Quan es faci clic al reproductor:

  • El vídeo es mostrarà dins del mateix espai i hi apareixeran els següents elements didàctics i d’accessibilitat:
    • icona de competències,
    • icona de transcripció.

 

Si el bloc del vídeo activitat es mostra a sota del nom de l’activitat, el nom de la vídeo activitat no es mostrarà com a encapçalament d’aquest:

imatge21

 

En canvi, si es mostra més avall, en qualsevol altra posició, aleshores es mostrarà el títol a l’encapçalament (com qualsevol altre bloc dins de l’activitat):

imatge31

 

Inclusió de Vídeo activitats

Per tal d’afegir un vídeo activitat cal entrar a “Edició de l’aula” i accedir a una activitat. Dins de l’apartat “Afegir eina a l‘activitat”, seleccionar l’opció “Videoactivitat”.

imatge41

Si aquesta assignatura disposa de vídeo activitats afegides per l’equip de gestió, hi haurà la llista d’aquests en el desplegable “Seleccionar vídeo”.

Igual que passa a la resta d’activitats quan afegim una eina, es podrà escollir a quina d’aquestes aplica per mitjà del selector de radiobuttons “Visibilitat de l’eina”.

Un cop s’hagi afegit l’eina, s’editarà/nodrirà des de l’activitat com qualsevol altra.

Serà important tenir en compte que l’eina de vídeo activitat només es podrà afegir un cop per a cada activitat.

Si només s’afegeix la vídeo activitat però no s’edita el camp, no es mostrarà a la visualització de l’activitat, ja que estarà buida. És el mateix criteri que la resta d’eines.

Per defecte, l’eina es mostrarà a la part superior, per damunt de les dates de l’activitat, però es podrà ubicar en qualsevol altre lloc d’aquesta.

En mode edició, un cop afegit el vídeo, es mostrarà quin vídeo hi ha afegit, però no serà reproduïble.

imatge5
El clic a dins del widget desplegarà l’edició de l’eina, com en qualsevol altra eina de l’activitat:

imatge6

En mode edició de l’eina, es mostrarà un llistat desplegable amb les vídeo activitats afegides per aquella aula (si és multiidioma, seleccionant un vídeo haurà d’afegir-se a cada idioma segons correspongui). Del llistat, s’escollirà el vídeo que cal mostrar a l’activitat.

En el cas de seleccionar l’opció “Cap”, no es mostrarà l’eina vídeo activitat a l’estudiant. Si encara no hi ha cap vídeo activitat creada per aquella aula, només apareixerà l’opció “Cap”.

Com qualsevol eina, en cas de programar-se l’activitat no serà visible a l’estudiant fins que arribi la data.

 

Afegir taula de competències i resultats

Accés a l’eina

imatge1

Per accedir a la gestió de creació i composició dels vídeo reptes, cal anar a menú dels tres punts i al desplegar-se, seleccionar “Eina de vídeo reptes”. S’obrirà l’eina en pestanya nova.

Tot seguit, es presentarà el conjunt de vídeos disponibles:

imatge2

La llista de vídeo activitats ja afegides per aquella aula estarà ordenada per la data de la última modificació (més recents a dalt).

De cada vídeo activitat, fent clic al nom s’obrirà l’editor. En casos de vídeo activitats d’aules multiidioma, només apareixerà 1 cop a la llista. A dins ja es podrà editar per a cada idioma.

Fent clic a la icona de finestra nova s’obrirà una modal per visualitzar-lo com queda el vídeo, en cas d’aules multilingüe, apareixeran els literals “CA” i “ES” per obrir un o altre vídeo activitat.

 

Edició d’una vídeo activitat

La creació o edició de vídeo activitats tindrà els següents camps (els camps obligatoris tindran un asterisc); en cas d’aules multiidioma la vídeo activitat també s’editarà de forma dual, mitjançant pestanyes d’idioma en cada camp.

imatge3

Les competències s’afegiran el camp de text enriquit: “Taula de competències i resultats”. En aquest espai de text es podrà editar una estructura de taula, ajudant-se amb els menús contextuals del ratolí per afegir/treure files/columnes.