CAS UOC: Un entorn d’autoedició en línia per estudis de cas (APLICA 2013)

El projecte CAS UOC (APLICA 2013) té com a objectiu principal facilitar la creació de materials en forma d’estudis de cas, i fer-ho en base a una metodologia comuna, una “plantilla”, que ajudi a donar un format uniforme als casos, independentment de quins fossin els seus autors o de quins Estudis vinguessin.

Com a base metodològica es va prendre de referència el treball de Lourdes Guàrdia, Albert Sangrà i Marcelo Maina: Case-based learning in VTLE: An effective strategy for improving learning design, on es proposa una estructura en quatre apartats: justificació del cas, situació, interacció i resolució.

El resultat del projecte és un editor de materials en línia, en HTML5, basat en programari obert: el Xwiki i l’OER PUB.

L’editor d’OERPUB permet introduir elements en el text mitjançant la tecnologia drag-and-drop, és a dir, triant elements del menú i “arrossegant-los” a la part del text on es volen inserir. L’editor és senzill d’usar i permet l’auto edició per part dels autors.

L’editor ha estat adaptat a les necessitats del projecte i s’hi han fet les modificacions següents:

  • S’ha adaptat l’editor a l’estructura en quatre apartats.
  • S’han modificat els elements del menú perquè es corresponguin amb els recursos que ja existeixen als mòduls de la UOC.
  • S’ha creat un “mode de visualització” de l’editor per tal que els materials es puguin visualitzar des de l’aula.
  • S’ha adaptat un importador de google docs, de manera que a l’editor s’hi pot importar un document des de google drive.

 

Editor OER PUB adaptat al CAS UOC

Editor OER PUB adaptat al CAS UOC

 

Per altra banda, s’ha hagut de crear un entorn de gestió i emmagatzematge per als casos, un repositori. En aquest cas la tecnologia escollida ha estat XWiki, que també ha calgut adaptar. L’XWiki permet fer la gestió d’usuaris i de versions, posar metadades als materials, publicar-los, etc.

 

XWiki adaptat com a repositori per al CAS UOC

XWiki adaptat com a repositori per al CAS UOC

 

L’editor s’ha posat en marxa com a prova pilot durant aquest semestre i l’estan utilitzant alguns professors per crear casos i utilitzar-los a l’aula. Les properes passes consistiran en:

  • Permetre la publicació del cas seguint el mateix format que la resta de materials de la UOC, de manera automàtica.
  • Augmentar la flexibilitat de l’editor per tal que permeti publicar altres tipus de materials, com ara guies o mòduls didàctics.