Estudi d’usuari dels multiformats dels materials

Des de fa diversos semestres, els estudiants disposen dels materials de la UOC en múltiples formats. L’objectiu d’aquest projecte era oferir als estudiants l’oportunitat d’estudiar amb el dispositiu i el context que millor s’adapti a les seves necessitats en cada moment. Per això, s’han treballat en formats de llibres electrònics (epub, mobipocket), en formats àudio (mp3, DAISY), en format vídeollibre (mp4).

Amb l’estudi d’usuari sobre el multiformat volíem recollir les opinions dels estudiants i conèixer els usos que els han anat donant. L’estudi es va basar en dades quantitatives (Google Analytics, enquesta) i en dades qualitatives (entrevistes i sessions de co-creació).

De l’estudi se’n desprèn la conclusió que als estudiants els costa seguir el desenvolupament de les noves tecnologies i els nous formats, i que encara estan molt lligats a l’ús del paper i de la maquetació tradicional. En aquest sentit el format més valorat és el PDF per ser el més versàtil. Al mateix temps demanen, però, més vies per conèixer l’existència dels nous formats i els seus avantatges. Destaca també la demanda dels estudiants de disposar d’exercicis d’autoavaluació dins dels materials.

Volem destacar també l’ús que els estudiants fan dels llibres electrònics i les tauletes, ja que els utilitzen a parts iguals per divertir-se i per estudiar. És un model contraposat al dels ordinadors i els telèfons mòbils: els primers s’utilitzen principalment per a estudiar i els segons principalment per a l’oci.

Objectius

L’objectiu de l’estudi era saber si els estudiants coneixen els diferents formats en què poden accedir als materials; si els utilitzen, quins i amb quina finalitat; amb quins dispositius estudien, i si té alguna relació amb els formats que utilitzen; què demanen a cada format i quines millores hi aplicarien; en definitiva, el què es volia era valorar l’ús que els estudiants fan dels formats dels materials i dels nous tipus de dispositius, per tal de definir possibles millores i escenaris de futur. Aquesta entrada se centra en explicar aquesta primera fase quantitativa.

Dispositius

Els dispositius que més tenen els estudiants són els ordinadors, portàtils o de sobretaula, i els telèfons intel•ligents. Les tauletes estan en creixement: un 40% dels enquestats en tenen. El dispositiu que més s’utilitza per estudiar, però, és l’ordinador. Els telèfons s’utilitzen bàsicament per oci, i les tauletes i els llibres electrònics s’utilitzen tant per oci com per estudi.

Dispositius disponinbles Dispositivos02

Coneixement

El coneixement dels formats per part dels estudiants té a veure amb el coneixement que tenen de la tecnologia en general. En aquest sentit, l’edat i la formació marquen una diferència entre els formats que es coneixen i els que no: els joves i els estudiants d’informàtica i multimèdia coneixen més formats que les persones grans o d’altres estudis. Un 30% de les persones més grans de 50 anys no coneixen altres formats que web i PDF.

Coneixements dels formats Formatos02

Formats

Els formats més usats pels estudiants són, en aquest ordre, el PDF, el paper i el web. Els estudiants utilitzen el suport en paper més que no pas el digital per estudiar. El més utilitzat però durant els desplaçaments és el format EPUB, ja que es pot llegir en una tauleta, un llibre electrònic o un telèfon intel•ligent.

Formats més utilitzats Moments d'ús dels formats

Següents passes

Estudis com els del multiformat ens serveixen per a conèixer millor les necessitats i característiques dels estudiants de la UOC i per a guiar les decisions de disseny. Actualment estem treballant en la millora del nou format web basat en la tecnologia de l’HTML5 i esperem així poder donar resposta a peticions dels estudiants com l’ús de les tauletes per llegir els materials, la inclusió d’exercicis d’autoavaluació i la possibilitat de subratllar i anotar en els formats digitals igual que es fa en paper.