Comparativa d’eines per al projecte d’anotacions sobre HTML5

Un dels projectes que s’està desenvolupant dins l’equip és adaptar alguna eina per tal que els estudiants puguin fer anotacions sobre els materials en format web HTML5. Aquest projecte sorgeix de la necessitat de facilitar als estudiants una eina per tal que puguin fer, sobre un format digital, el mateix que fan sobre el paper. Els estudiants, quan subratllen, ressalten i fan anotacions, afegeixen el què anomenem una capa de comprensió al material. Per tal que els estudiants puguin abandonar el paper i aprofitar tots els avantatges de les noves tecnologies, cal facilitar-nos alguna eina que els permeti afegir aquesta capa de comprensió sobre els materials en format digital.

El format que hem escollit per fer-hi aquesta capa és el nou format web HTML5. Per definir el projecte hem fet un recull de projectes previs similars a la UOC, i d’altres eines actuals que fan coses similiars. Els projectes previs que hem analitzat són:

 • Diigo (Febrer – Juny 2008): aprofita una eina de bookmarking per fer anotacions i ressaltats sobre materials de la UOC:
 • UOC Let (Febrer – Juny 2009): plug-in de creació pròpia per a Firefox que permet fer anotacions i ressaltats sobre materials de la UOC:
 • Prototips del nou format web (2009): definició de requeriments per a una eina de lectura interactiva.

Les eines que hem estat analitzant per extreure’n les funcionalitats que podem desenvolupar són:

De l’anàlisi d’aquestes eines n’han sortit fins a 34 funcionalitats diferents, agrupades en 5 categories:

 • Anotacions.
 • Personalitzar.
 • Exportar.
 • Navegació.
 • Gestió de fitxers.

Després d’una sessió de discussió entre tots els participants del projecte, es va fer una votació en què cadascú va votar les 6 funcionalitats més rellevants, segons el seu parer. Això va permetre identificar les funcionalitats imprescindibles, que són les que sortiran en la primera etapa del projecte, i ordenar la resta per prioritats. Les primeres funcionalitats són les de:

 • Destacar parts del text, ja sigui mitjançant un ressaltat (fons de color), o un subratllat.
 • Afegir notes, associades a una part del text.
 • Exportar les notes i les parts del text destacades.

La resta de funcionalitats constitueixen el camí a seguir per a l’evolució del projecte en successives etapes. Si voleu veure-les totes, podeu mirar-vos la presentació que recull tota la comparativa.