Evolució del projecte Present@

Fruit de l’execució d’un projecte APLICA i un MQD, aquest semestre continuem amb el pilot de l’eina Present@. Aquesta eina està pensada per a compartir presentacions de treballs en format de vídeo o àudio, i fomentar el posterior debat debat que es pot establir sobre aquestes presentacions. D’aquesta manera, el professor pot avaluar competències tan importants com per exemple l’expressió oral.

L’arquitectura del projecte Present@ inicialment estava basada en els següents components:

  • Gestor de continguts: WordPress
  • Media Server: Red 5

El semestre passat, que era el tercer semestre de vida del projecte, es va prendre la decisió de substituir la plataforma d’streaming Red5 per un servei extern anomenat Kaltura, el qual també es troba disponible amb llicència de codi obert. Els motius d’aquest canvi van ser bàsicament el d’oferir una plataforma més fiable i eficient per a l’enregistrament i reproducció dels vídeos i àudios.

Aquest semestre, aprofitant l’actualització de versió del gestor de continguts WordPress, s’han millorat cers aspectes de l’eina:

  • Correcció d’errors.
  • Compatibilitat amb la versió 3.4 de WordPress.

Seguidament s’adjunta una captura de pantalla de la pàgina principal del Present@, on es troba el llistat de totes les presentacions disponibles:

A continuació tenim una captura de pantalla de la visualització d’una de les presentacions, juntament amb totes les seves metadades:

El següent gràfic mostra les dades d’ús de l’eina Present@ des dels seus inicis. A hores d’ara, disposem de quatre vegades més assignatures que usen l’eina que el primer semestre que aquesta es va ofertar. El semestre passat, es va produir un gran augment d’assignatures que utilitzaven l’eina respecte el semestre anterior, i les xifres d’aquest semestre, tenint en compte que tot just portem un mes de curs, són considerables. Hem de tenir en compte que l’ús principal d’aquesta eina és per a presentacions de finals de projecte, i aquestes solen donar-se més aviat en acabar el semestre.