Expresso: “What else” – APLICA2012

L’expressió escrita és una competència que aglutina els principals processos cognitius que intervenen en un context acadèmic i professional, des de la gestió de la informació fins a l’argumentació. L’escriptura té un paper central en l’ensenyament universitari, especialment en els processos d’avaluació. En el cas de l’ensenyament virtual, aquesta centralitat és encara més marcada, ja que la interacció és fonamentalment escrita. És per això que la UOC considera l’expressió escrita com una de les quatre competències transversals pròpies.

Per això, en el marc d’un projecte APLICA 2012, aquest semestre posem en funcionament una nova eina Expresso dins l’aula per a treballar i avaluar la competència transversal pròpia d’expressió escrita, en català i anglès. És una eina que detecta automàticament els errors gramaticals d’una contribució de l’estudiant i en subministra un informe d’errors.

Els principals objectius són:

  • Facilita la tasca docent per mitjà de l’ús de tècniques de processament del llenguatge natural integrades automàticament dins del campus. Aquesta eina permet als consultors, de forma automàtica, agilitar la tasca d’avaluació del estudiants i millorar així la qualitat docent.
  • Millora el nivell de la competència d’expressió escrita dels estudiants, atès que aquesta eina els permet prendre consciència de les seves mancances gramaticals i de les possibles vies de millora.
  • Fomenta l’ús d’eines en el núvol per garantir l’accés a l’eina independentment del sistema operatiu o de l’editor textual que s’utilitzi.

What else?

Wireframe d'Expresso