Edició en línia de vídeos: Prova pilot amb Kaltura

En el marc del projecte APLICA 2010 sobre Edició en línia de vídeos de forma col•laborativa coordinat per la professora Adriana Ornellas (Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Comunicació), aquest semestre es posa en marxa una prova pilot amb l’eina de Kaltura.

Kaltura (http://corp.kaltura.com/) és una plataforma de vídeo en programari lliure. Com a solució global, l’entorn permet realitzar i gestionar la gravació, l’edició, la publicació i l’administració de vídeos i altres formats com l’àudio o les imatges.

Per la prova pilot del projecte d’edició en línia de vídeos de forma col•laborativa, s’ha optat per incorporar l’editor de Kaltura al blog de WordPress. Així, a partir de l’ús de les categories del blog, els consultors podran definir els grups de treball i els estudiants pertanyents a la categoria tindran accés a l’edició del vídeo en línia.

L’edició del post dóna accés a l’editor de vídeos de Kaltura.

kaltura-1

La imatge a continuació és una captura de l’editor de Kaltura.

kaltura-2